JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018

Upphovsrättsliga mål

2018-01-17

I målet var fråga om ersättningsskyldighet enligt 47 § upphovsrättslagen. En av de centrala frågorna var om det skett en ”överföring till allmänheten” när ett företag hyrt ut bilar utrustade med radio och hyrestagarna därigenom fått tillgång till ljudupptagningar som är skyddade enligt upphovsrättslagen. Med tillämpning av EU-rätten fann Patent- och marknadsöverdomstolen att hyrbilsföretaget inte hade överfört några ljudupptagningar och att det därför inte var skyldigt att betala någon ersättning för användning av ljudupptagningarna. Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att det skett en överföring till allmänheten. I målet fanns även ett yrkande om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen fann emellertid att det inte fanns behov av något förhandsavgörande för att kunna döma i målet.

2018-01-12

I mål om intrång i upphovsrätt har Patent- och marknadsöverdomstolen instämt i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att en motorbåt var ett alster av brukskonst, dvs. ett upphovsrättsligt skyddat verk. Upphovsrättsintrång ansågs föreligga. De ansvariga bolagen förbjöds vid vite att vidta eller medverka till olika intrångsåtgärder. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställde även att det förelåg ersättningsskyldighet för de intrångsgörande bolagen gentemot upphovsrättsinnehavaren.