JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga immaterialrättsliga mål: PMÖ 6765-17

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om ett särskilt rättsmedel (återställande av försutten tid). Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade bl.a. att det överklagandeförbud som följer av 1 kap. 3 § tredje stycket lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar för avgöranden i tvistemål och ärenden inte var tillämpligt i målet. Beslutet kunde därför överklagas till Högsta domstolen.

Tillhörande dokument