JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Inget intrång i patent om stenspräckning

[2019-07-02] Patent- och marknadsöverdomstolen

Ett företag som hade ensamrätt att utnyttja två patent på området för stenspräckning väckte talan om intrång mot två andra företag som tillverkade respektive sålde stenspräckpatroner.

Patent- och marknadsdomstolen biföll talan såvitt avsåg intrång i ett av patenten. Båda parterna överklagade domen till Patent och marknadsöverdomstolen. Parterna var oense om den faktiska mängden innehåll i de påstådda intrångsföremålen och den påstådda intrångsgöraren bestred att bolagets stenspräckpatroner hade den fyllnadsgrad som framgick av intrångspåståendet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det utifrån den åberopade bevisningen inte har gått att dra några säkra slutsatser om huruvida de påstådda intrångspatronerna utgör stenspräckpatroner från den påstådda intrångsgöraren. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför avslagit käromålet i dess helhet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.

Senast ändrad: 2019-07-02

Avgörandet

PMT 10710-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30