JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet.

Detta innebär att:

  • alla - svenska och utländska medborgare - har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess (hemliga).
  • tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt.
  • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia.
  • domstolsförhandlingar är i de flesta fall offentliga.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en upptagning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.
Senast ändrad: 2017-02-16